Procedura zgłoszeniowa

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura zgłoszeniowa

Jak wygląda procedura zgłoszeniowa wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP?

chemat uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy

I etap

Na wniosek twórcy lub osób, którym przysługuje prawo do uzyskania prawa ochronnego Urząd Patentowy wszczyna postępowanie o udzielenie prawa ochronnego. Przygotowane zgłoszenie wzoru użytkowego obej­muje tylko jedno rozwiązanie, ale w ramach tego samego zgłoszenia mogą być przedstawione różne postacie danego rozwiązania.

II etap - Przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Patentowy RP

Po otrzymaniu zgłoszenia wzoru użytkowego UP nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.

III etap - Badanie formalno-prawne

Polega na sprawdzeniu czy dokumentacja zgłoszeniowa zawiera wszystkie części niezbędne do uznania zgłoszenia za dokonane oraz czy została uiszczona opłata za zgłoszenie.

IV etap - Badanie wstępne (poszukiwania w stanie techniki)

Dla każdego zgłoszenia wzoru użytkowego podlegającego ogłoszeniu Urząd Patentowy RP sporządza sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zdolności ochronnej rozwiązania.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI

V etap - Publikacja

Po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeń­stwa do uzyskania prawa ochronnego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Istnieje możliwość złożenie wniosku o wcześniejszą publikację co wpływa na przyspieszenie badania merytorycznego.

ZOBACZ PRZYKŁAD BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO

Od daty ogłoszenia osoby trze­cie mogą zapoznać się z opisem, rysunkami, zastrzeżeniami i do czasu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego mogą przedstawiać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.

VI etap - Badanie merytoryczne

W trakcie badania ekspert z Urzędu Patentowego RP sprawdza czy wzór użytkowy posiada zdolność ochronną. Po przeprowadzeniu pełnego badania Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub o odmowie jego udzielenia.

VII etap - Udzielenie prawa ochronnego

Po pozytywnym zakończeniu etapu badania merytorycznego Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, która ma charakter warunkowy, a traci go dopiero po uiszczeniu opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Informacje o udzieleniu prawa ochronnego zamieszcza się w wiadomościach Urzędu Patentowego i prawo to wpisuje się do rejestru wzorów użytkowych.

ZOBACZ PRZYKŁAD ŚWIADECTWA OCHRONNEGO

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?