Czas Trwania Patentu, Ochrony Patentowej • Biuro Patentowe - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Czas trwania patentu

Jak długo trwa patent ?

Czas trwania patentu wynosi maksymalnie 20 lat liczonych od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Warunkiem utrzymania w mocy patentu jest uiszczanie w odpowiednim terminie wymaganych opłat okresowych.

Urząd Patentowy nie przypomina o upływających okresach ochronnych.

Patent może zostać unieważniony albo ulec wygaśnięciu.

Po wygaśnięciu patentu wynalazek staje się częścią domeny publicznej.

wsteczna górę