Procedura zgłoszeniowa wynalazku

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura zgłoszeniowa wynalazku

Jak wygląda procedura zgłoszeniowa wynalazku do Urzędu Patentowego RP ?

Schemat uzyskania patentu

I etap

Przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Patentowy RP.

II etap - badanie formalno-prawne

Polega na sprawdzeniu czy dokumentacja zgłoszeniowa zawiera wszystkie części niezbędne do uznania zgłoszenia za dokonane oraz czy została uiszczona opłata za zgłoszenie.

III etap

Zaklasyfikowanie zgłoszenia, czyli nadanie zgłoszeniu odpowiedniego symbolu Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej tj. umiejscowienie przedmiotu zgłoszenia w określonej dziedzinie techniki. Ma to ważne znaczenie przy publikacji zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego,
a także przy prowadzeniu poszukiwań patentowych przez określonego eksperta oraz służy celom statystyki.

IV etap - badanie wstępne (poszukiwania w stanie techniki).

Dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy RP sporządza sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI

V etap - publikacja (ogłoszenie o zgłoszeniu)

Po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia następuje ogłoszenie o zgłoszeniu. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wcześniejszą publikację, co wpływa na przyspieszenie badania merytorycznego. O zgłoszeniu wynalazku ogłasza się w "Biuletynie Urzędu Patentowego".

ZOBACZ PRZYKŁAD BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO

VI etap - badanie merytoryczne

W trakcie badania ekspert z Urzędu Patentowego RP sprawdza czy wynalazek posiada zdolność patentową. Wyniki przeprowadzonego badania mogą zostać przesyłane zgłaszającemu w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Wyniki badania mogą mieć wpływ na ograniczenie zakresu żądanej ochrony.
Badanie merytoryczne przedmiotu zgłoszenia obejmuje:

  • sprawdzenie (ponowne) wymogów formalno-prawnych
  • analizę treści zgłoszenia
  • ocenę jednolitości zgłoszenia
  • sprawdzenie dokumentu pierwszeństwa jeśli jest
  • ocenę przesłanek zdolności patentowej tj.: charakteru technicznego, nowości, poziomu wynalazczego oraz przemysłowej stosowalności.

VII etap - udzielenie patentu

Po pozytywnym zakończeniu etapu badania merytorycznego Urząd Patentowy wydaje decyzję warunkową o udzieleniu patentu pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny. Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. O udzielonych patentach ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

ZOBACZ PRZYKŁAD WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Potwierdzeniem udzielonego patentu jest dokument patentowy.

ZOBACZ PRZYKŁAD DOKUMENTU PATENTOWEGO

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?