Znak towarowy

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Znak towarowy

Znak towarowy – może nim być znak firmowy, nazwa, logo, logotyp, marka ,slogan, symbol, rysunek, hasło, dźwięk bądź  każde inne oznaczenie dające się przedstawić w formie graficznej, które umożliwia identyfikację produktów lub usług konkretnego przedsiębiorstwa i odróżnienie ich od występujących w obrocie produktów i usług tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być także kształt towaru lub opakowania bądź jego niektóre elementy.
 
Na czym polega zastrzeżenie nazwy – znaku towarowego ?

Zastrzeżenie znaku towarowego polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu go we właściwym Urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce ochronę znaków towarowych uzyskuje się w Urzędzie Patentowym RP.

Ochronę znaku za granicą można uzyskać indywidualnie, zastrzegając go w wybranym kraju bądź zastrzegając znak w wielu krajach za pośrednictwem międzynarodowych systemów rejestracji znaku. Otrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy, który chcemy zarejestrować następuje po dokonaniu zgłoszenia, następnie badaniu zgłoszenia przez Urząd Patentowy i wniesieniu opłaty za ochronę. Prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy trwa 10 lat i może być przedłużane na następne 10 letnie okresy ochronne.

Po co rejestracja znaku towarowego?

  • Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy daje prawo wyłączne do jego używania oraz do zakazywania konkurentom kopiowania, naśladowania i pasożytowania na renomie i reputacji zarejestrowanego znaku.
  • Zarejestrowanie własnego znaku towarowego (logo) zabezpieczy przed  używaniem go przez innych do oznaczania wyrobów bądź usług.
  • Zastrzeżenie znaku to skuteczne narzędzie marketingu i reklamy, zastrzeżony znak można także zastawić, sprzedać, wnieść do spółki tytułem aportu, udzielać licencji na jego wykorzystanie.
  • Zarejestrowanie logo (nazwy) odgrywa ogromną rolę w strategii budowania wizerunku i renomy przedsiębiorstwa oraz w promocji towarów, na których się znajduje.

Dokumenty wymagane przez naszą kancelarię potrzebne do zgłoszenia znaku towarowego:

  • zastrzegany znak w formie elektronicznej (JPG, CDR, PDF)
  • numery NIP i PESEL/REGON (osoby prawne)
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  • aktualny KRS – w przypadku gdy zgłaszającym jest spółka prawa handlowego
  • podpisane pełnomocnictwo
wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?