Wynalazki - Zgłoszenie Patentowe - Kancelaria Patentowa Apatent

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Wynalazki

Jakie cechy musi posiadać wynalazek, aby otrzymał patent?

cechy wynalazku

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej, patenty są udzielane na wynalazki, będące rozwiązaniami o charakterze technicznym, które:

Czas trwania patentu wynosi maksymalnie 20 lat liczonych od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Dokumenty wymagane przez naszą kancelarię potrzebne do zgłoszenia wynalazku:

  • numery NIP, PESEL / REGON (osoby prawne)
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  • aktualny KRS – w przypadku gdy zgłaszającym jest spółka prawa handlowego
  • adres zamieszkania - jeśli zgłaszającym jest osoba fizyczna
  • dane twórcy wynalazku - jeżeli jest on inny niż zgłaszający
  • pełnomocnictwo
wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?