Nowość wzoru przemysłowego - pojęcie i definicja. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Pojęcie nowości wzoru

Pojęcie nowości wzoru użytkowego?

Nowość wzoru użytkowego oce­nia się na podstawie tych samych zasad, co nowość wynalazku. Wzór użytkowy, który ma być chroniony musi być nowy. Oznacza to, że tak samo jak w przypadku wynalazku musi być to rozwiązanie nowe w skali światowej.

Sprawdzenie nowości polega na stwierdzeniu, czy badany wzór nie jest elementem istniejącego stanu techniki, czyli nie został już w żaden sposób udostępniony do powszechnej wiadomości. Chodzi o sam fakt udostępnienia, a nie o to, czy fak­tycznie ktokolwiek zapoznał się z tym wzorem.

Wzór użytkowy nie uważa się za nowy, jeżeli przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, został udostępniony do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

wsteczna górę