Zgłoszenie wzoru użytkowego - jak wygląda procedura zgłoszeniowa do Urzędu Patentowego RP? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura zgłoszeniowa

Jak wygląda procedura?

Procedura zgłoszeniowa wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP przebiega zgodnie z następującymi etapami:

chemat uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy

I etap

Procedura zgłoszeniowa wzoru użytkowego rozpoczyna się na wniosek twórcy lub osób, którym przysługuje prawo do uzyskania prawa ochronnego. W oparciu o zgłoszenie Urząd Patentowy wszczyna postępowanie o udzielenie prawa ochronnego. Przygotowane zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie, ale w ramach tego samego zgłoszenia mogą być przedstawione różne postaci danego rozwiązania.

II etap - Przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Patentowy RP

Po otrzymaniu zgłoszenia wzoru użytkowego UP nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.

III etap - Badanie formalno-prawne

Polega na sprawdzeniu czy dokumentacja zgłoszeniowa zawiera wszystkie części niezbędne do uznania zgłoszenia za dokonane oraz czy została uiszczona opłata za zgłoszenie. W przypadku braku lub usterek w dokumentacji Urząd wzywa zgłaszającego do ich usunięcia.

IV etap - Badanie wstępne (poszukiwania w stanie techniki)

Każde zgłoszenie wzoru użytkowego po jego zaklasyfikowaniu do odpowiedniej dziedziny techniki i wykonaniu wstępnego badania otrzymuje sporządzone przez Urząd Patentowy RP sprawozdaniem o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zdolności ochronnej rozwiązania.ZOBACZ PRZYKŁADOWE SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI

V etap - Publikacja

Po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeń­stwa do uzyskania prawa ochronnego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Procedura zgłoszeniowa wzoru użytkowego przewiduje możliwość złożenia wniosku o wcześniejszą publikację, co wpływa na przyspieszenie badania merytorycznego.ZOBACZ PRZYKŁAD BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO

Od daty ogłoszenia, osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem wzoru użytkowego, rysunkami i zastrzeżeniami, i do czasu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego mogą przedstawiać uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.

VI etap - Badanie merytoryczne

W trakcie badania ekspert z Urzędu Patentowego RP sprawdza, czy wzór użytkowy posiada zdolność ochronną. Po przeprowadzeniu pełnego badania podmiotowych i przedmiotowych przesłanek udzielenia prawa ochronnego czyli nowości, użyteczności, trwałej postaci, wystarczającego ujawnienia, Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub o odmowie jego udzielenia.

VII etap - Udzielenie prawa ochronnego

Procedura zgłoszeniowa wzoru użytkowego zwieńczona jest udzieleniem prawa ochronnego. Po pozytywnym zakończeniu etapu badania merytorycznego Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, która ma charakter warunkowy, a traci go dopiero po uiszczeniu opłaty za pierwszy okres ochrony. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Informacje o udzieleniu prawa ochronnego zamieszcza się w wiadomościach Urzędu Patentowego i prawo to wpisuje się do rejestru wzorów użytkowych.ZOBACZ PRZYKŁAD ŚWIADECTWA OCHRONNEGO

wsteczna górę