Badanie stanu techniki. Nowość wynalazku - Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Badanie stanu techniki - Nowość wynalazku

Aby wynalazek został opatentowany, musi spełniać ustawowe warunki. Patent jest udzielany tylko na wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Zatem, kiedy wynalazek uważa się za nowy? W Polsce regulują to przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej.

Co oznacza pojęcie nowości wynalazku?

Nowość wynalazku stwierdza się, gdy nie jest on częścią stanu techniki. Stan techniki, to wszystko, co zostało udostępnione do publicznej wiadomości, przed dniem określanym datą pierwszeństwa - datą zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Aby uzyskać patent wynalazek nie może zostać w żaden sposób ujawniony, zanim twórca zgłosi go w Urzędzie Patentowym.

Ujawniona gdziekolwiek w Polsce, czy na świecie informacja o istocie wynalazku – w formie pisemnej, ustnej, poprzez wystawienie, czy używanie – będzie stanowić część stanu techniki i w przypadku udowodnienia faktu ujawnienia istoty wynalazku patent nie zostanie przyznany.

Utrzymanie w tajemnicy wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia jest kluczowe dla jego opatentowania. Niezależnie od tego, w jaki sposób i gdzie udostępniono informację na temat wynalazku, np. prezentacja na konferencji naukowej, publikacja w czasopiśmie, ujawnienie na wystawie bądź w katalogu firmowym, takie ujawnienie powoduje, że wynalazek traci cechę nowości, a przez to traci zdolność patentową.

Nowość wynalazku weryfikuje Urząd Patentowy, w oparciu o prowadzone badania podczas procedury przyznawania patentu.

Ulga w nowości

Patent może zostać przyznany nawet w przypadku, gdy wynalazek został w sposób nieuprawniony ujawniony w wyniku nadużycia wobec zgłaszającego pod warunkiem dokonania zgłoszenia wynalazku nie później niż 6 miesięcy od daty nieuprawnionego ujawnienia. Ujawnienie do powszechnej wiadomości musi jednak wynikać z oczywistego nadużycia wobec zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

wsteczna górę