Wynalazki • Jak uzyskać patent na wynalazek? Patent na wynalazek - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Wynalazki

Jakie cechy musi posiadać wynalazek, aby otrzymał patent?

cechy wynalazku

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej, ochrona patentowa jest udzielana na wynalazki, będące rozwiązaniami o charakterze technicznym, które:

  • są nowe,
  • posiadają poziom wynalazczy,
  • nadają się do przemysłowego stosowania.

Jak opatentować wynalazek? Aby uzyskać patent na wynalazek, należy zrealizować poszczególne działania.

Jak uzyskać patent na wynalazek

Na wstępie kluczowe jest ustalenie, czy rozwiązanie nadaje się do ochrony i może być zgłoszone jako wynalazek. W tym celu przeprowadzane jest badanie czystości patentowej, analiza pod kątem wymogów prawnych oraz ocena rozwiązania w zakresie charakteru technicznego. Podczas spotkania z twórcą ustalamy jaki problem techniczny rozwiązuje dane zagadnienie i co stanowi istotę zgłaszanego wynalazku, następnie po przeprowadzeniu badania stanu techniki określamy wspólnie z wynalazcą, czym wynalazek wyróżnia się od dotychczasowych rozwiązań. Po zweryfikowaniu kluczowych elementów wynalazku umiejętne tworzymy opis wynalazku, w taki sposób by zagwarantować zgłaszającemu optymalną ochronę. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, obejmującej między innymi podanie o udzielenie patentu na wynalazek, pełnomocnictwo, potwierdzenie wniesienia jednorazowej opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu dokonujemy zgłoszenie wynalazku we właściwym Urzędzie Patentowym.

Nasza kancelaria patentowa zajmuje się kompleksową pomocą w procesie zgłoszeniowym wynalazku we właściwym Urzędzie Patentowym - w Polsce bądź za granicą. Prowadzimy działania przez cały czas trwania procedury zgłoszeniowej, aż do momentu wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu.

Dokumenty wymagane przez naszą kancelarię potrzebne do zgłoszenia wynalazku:

  • numery NIP, REGON (osoby prawne),
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • aktualny KRS – w przypadku gdy zgłaszającym jest spółka prawa handlowego,
  • adres zamieszkania - jeśli zgłaszającym jest osoba fizyczna,
  • dane twórcy wynalazku - jeżeli jest on inny niż zgłaszający,
  • pełnomocnictwo. 

Jak opatentować produkt w Polsce, a jak za granicą?

Zgłoszenia patentu w Polsce należy dokonać w Urzędzie Patentowym RP. Urząd sprawdza dokumentację zgłoszeniową i bada zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządza sprawozdanie z poszukiwań w stanie techniki. Po 18 miesiącach od daty zgłoszenia następuje publikacja informacji o dokonanym zgłoszeniu, chyba, że zgłaszający złożył wniosek o wcześniejszą publikację. Dopiero po publikacji osoby trzecie mogą zapoznać się z treścią zgłoszenia wynalazku. Następnym etapem jest badanie merytoryczne, po którym wydawana jest decyzja kończąca procedurę zgłoszeniową. Procedura patentowa przed UP RP trwa około 3 lata.

Ochronę wynalazku można uzyskać nie tylko w trybie krajowym, ale także stosując procedurę regionalną (zgłoszenie w Europejskim Urzędzie Patentowym) lub międzynarodową (zgłoszenie w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej).

Celem procedury regionalnej (europejskiej) jest uzyskanie patentu europejskiego w wyniku jednego zgłoszenia prowadzonego przez Europejski Urząd Patentowy. W europejskiej procedurze patentowej po zgłoszeniu wynalazku następuje badanie formalne i poszukiwania patentowe kończące się publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego. Badanie merytoryczne to druga część procedury regionalnej następująca na wniosek zgłaszającego, ten etap obejmuje badanie pełne i udzielenie patentu na wynalazek. Patent europejski nie wywiera jednolitego skutku lecz stanowi „wiązkę” patentów krajowych gdyż po jego udzieleniu rozpada się na szereg patentów o niezależnym bycie. Skuteczne uzyskanie patentu europejskiego we wskazanym państwie następuje pod warunkiem dokonania tzw. walidacji czyli złożenia tłumaczenia opisu patentowego na terytorium państwa, które zostało wskazane przez zgłaszającego.

Istotą procedury międzynarodowej (PCT) jest umożliwienie uzyskania ochrony patentowej w wybranych krajach należących do układu PCT na podstawie jednego zgłoszenia wynalazku dokonanego w jednym urzędzie i sporządzonego w jednym języku. Procedura PCT nie jest systemem udzielania patentów, lecz systemem dokonywania zgłoszenia w celu uzyskania wielu patentów. Procedura PCT składa się z fazy międzynarodowej i krajowej. Faza międzynarodowa obejmuje badanie formalne zgłoszenia, sporządzenie raportu z poszukiwań w stanie techniki, publikację zgłoszenia wraz z raportem z poszukiwań, powiadomienie urzędów o zgłoszeniu międzynarodowym i sprawozdaniu z poszukiwań, fakultatywne przygotowanie sprawozdania z międzynarodowego badania wstępnego. Faza krajowa PCT polega na złożeniu zgłoszenia patentowego w krajowych urzędach patentowych w terminie 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. W urzędach krajowych prowadzone jest badanie formalne i merytoryczne zgłoszonego rozwiązania na podstawie prawa krajowego i wydawana jest decyzja o udzieleniu patentu bądź decyzja odmawiająca udzielenia patentu krajowego.

Ile trwa ochrona patentowa?

Opatentowanie pomysłu daje skuteczną ochronę wynalazków przed naruszycielami oraz zapewnia przewagę nad konkurencją. Ochrona patentowa zaczyna obowiązywać po wydaniu przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek pod warunkiem, że zgłaszający uiści niezbędne opłaty związane z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wynalazku.  Patent może obowiązywać maksymalnie przez 20 lat liczonych od daty, w której dokonano zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Warunkiem utrzymania ważności patentu jest wnoszenie w terminie opłat okresowych.

wsteczna górę