Ochrona Patentowa • Czas Trwania Patentu • Biuro Patentowe - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Czas trwania patentu

Zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej czas trwania patentu to okres maksymalnie 20 lat liczonych od dnia, kiedy twórca dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Czas ochrony patentowej

Przez cały czas trwania ochrony patentowej, uprawniony do patentu posiada wyłączne prawo do wynalazku, dzięki czemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może zakazać innym podmiotom korzystania z jego wynalazku.  

Aby ochrona patentowa została utrzymana w mocy, konieczne jest uiszczanie opłat okresowych w terminie ustalonym przez Urząd Patentowy. Uprawniony do patentu zobowiązany jest do dbałości o realizację opłat na czas we własnym zakresie, gdyż Urząd Patentowy nie przypomina o upływających okresach ochronnych.

Zaniechanie wnoszenia wymaganych opłat w czasie trwania patentu skutkuje jego wygaśnięciem. Wraz z momentem wygaśnięcia patentu, wynalazca traci przyznany mu monopol na wynalazek, a ten z kolei automatycznie staje się częścią domeny publicznej.

Więcej informacji udziela nasze biuro patentowe.

wsteczna górę