Ochrona wzoru użytkowego - ile to kosztuje? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Koszty ochrony wzoru użytkowego

Jakie są koszty ochrony wzoru użytkowego?

Opłaty urzędowe za zgłoszenie wzoru użytkowego w Polsce:

  • Opłata urzędowa za zgłoszenie wzoru użytkowego: 550zł
  • Opłata za publikację o udzielonym prawie ochronnym: 70zł
  • Opłata okresowa (za pierwszy 3-letni okres ochrony): 250zł

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy 3-letni okres ochronny, w wysokości 250zł, dodatkowo należy również zapłacić za publikację 70zł.
Koszty opłat urzędowych za ochronę wzoru użytkowego za pełne 10 lat wynoszą 3100zł.

OPŁATY URZĘDOWE DOTYCZĄCE WZORÓW UŻYTKOWYCH W POLSCE

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłat w zł
I Opłaty jednorazowe
1 Za zgłoszenie wzoru użytkowego 550,00
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00
2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wzoru użytkowego 500,00
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00
3 Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym 60,00
4 Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00
5 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności. 80,00
6 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek 100,00
7 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego 550,00
8 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
- w związku z wydanym postanowieniem *** 50,00
- w związku z wydaną decyzją 100,00
9 Za publikację o udzielonym prawie ochronnym na wzór użytkowy 70,00
10 Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta) 100,00
11 Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego:
- do 20 stron
100,00
200,00
12 Za wyciąg z rejestru:
- zawierający aktualny stan prawny
60,00
100,00
13 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa):
- do 20 stron
60,00
125,00
14 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany 70,00
15 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00
16 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00
17 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00
18 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 200,00
II Opłaty okresowe
19 Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony 250,00
20 Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 4. i 5. rok ochrony 300,00
21 Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6., 7. i 8. rok ochrony 900,00
22 Za czwarty okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9. i 10. rok ochrony 1100,00

*** Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

Patrz załącznik nr.1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.26 lutego 2008r. (poz.241).

wsteczna górę