Jak wygląda procedura zgłoszeniowa wynalazku do Urzędu Patentowego RP? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura zgłoszeniowa wynalazku

Jak przebiega procedura zgłoszeniowa?

Schemat prezentuje, jak wygląda procedura zgłoszeniowa wynalazku do Urzędu Patentowego RP. Przebiega ona w oparciu o kilka zasadniczych etapów patentowania wynalazku.

Schemat uzyskania patentu

I etap

Zainicjowanie procedury zgłoszeniowej - przyjęcie zgłoszenia patentowego przez Urząd Patentowy RP.

II etap - Badanie formalno-prawne

Polega na sprawdzeniu, czy dokumentacja zgłoszeniowa zawiera wszystkie części niezbędne do uznania zgłoszenia za dokonane oraz czy została uiszczona opłata za zgłoszenie.

III etap

Zaklasyfikowanie zgłoszenia, czyli nadanie zgłoszeniu odpowiedniego symbolu Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej tj. umiejscowienie przedmiotu zgłoszenia w określonej dziedzinie techniki. Ma to istotne znaczenie podczas publikacji zgłoszenia patentowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, a także przy prowadzeniu poszukiwań patentowych przez określonego eksperta, służy również celom statystyki.

IV etap - Badanie wstępne (poszukiwania w stanie techniki).

Procedura zgłoszeniowa wynalazku przewiduje, że dla każdego zgłoszenia podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy RP sporządza sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania.ZOBACZ PRZYKŁADOWE SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI

V etap - Publikacja (ogłoszenie o zgłoszeniu)

Po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia następuje ogłoszenie o zgłoszeniu. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wcześniejszą publikację, co wpływa na przyspieszenie badania merytorycznego. O zgłoszeniu wynalazku ogłasza się w "Biuletynie Urzędu Patentowego".ZOBACZ PRZYKŁAD BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO

VI etap - Badanie merytoryczne

Ekspert z Urzędu Patentowego RP przeprowadza badanie zdolności patentowej. Wyniki przeprowadzonego badania mogą zostać przesłane zgłaszającemu w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Wyniki badania mogą mieć wpływ na ograniczenie zakresu żądanej ochrony patentowej.

Badanie merytoryczne przedmiotu zgłoszenia obejmuje:

  • sprawdzenie (ponowne) wymogów formalno-prawnych,
  • analizę treści zgłoszenia,
  • ocenę jednolitości zgłoszenia,
  • sprawdzenie dokumentu pierwszeństwa jeśli jest,
  • ocenę przesłanek zdolności patentowej tj.: charakteru technicznego, nowości, poziomu wynalazczego oraz przemysłowej stosowalności.

VII etap - Udzielenie patentu

Procedura zgłoszeniowa wynalazku kończy się wraz z udzieleniem patentu. Po pozytywnym zakończeniu etapu badania merytorycznego Urząd Patentowy wydaje decyzję warunkową o udzieleniu patentu na wynalazek pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny. Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. O udzielonych patentach ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". Potwierdzeniem udzielonego patentu jest dokument patentowy.ZOBACZ PRZYKŁAD WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Potwierdzeniem udzielonego patentu jest dokument patentowy.

ZOBACZ PRZYKŁAD DOKUMENTU PATENTOWEGO

wsteczna górę