Jakie rozwiązania nie są wynalazkami? Co nie może być wynalazkiem? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Rozwiązania, które nie są wynalazkami

Ustawowy zapis stanowi, co nie jest wynalazkiem i określa poszczególne grupy rozwiązań, które z uwagi na swoją specyfikę nie mogą zostać uznane za wynalazek.

Z mocy prawa za rozwiązania, które nie są wynalazkami uważa się:

  • odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne;
  • wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
  • plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
  • wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
  • programy do maszyn cyfrowych;
  • przedstawienia informacji.

Wskazane rozwiązania nie mają charakteru technicznego, nie stanowią rozwiązania żadnego problemu technicznego, nie nadają się do wykorzystania, bądź dotyczą wytworów abstrakcyjnych, metod obliczeniowych lub rozwiązań oddziaływujących na sferę estetyczną lub poznawczą, co zgodnie z ustawą czyni z nich rozwiązania, które nie są wynalazkami.

Czy na wszystko, co jest wynalazkiem przyznaje się patent?

Istnieje pewna grupa rozwiązań, które zostały wyłączone spod ochrony patentowej. Zgodnie z ustawą są to:

  • wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo,
  • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami,
  • ostatnim, co nie może być opatentowanym wynalazkiem są sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach, to ostatnie; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Dopiero po ustaleniu, iż zgłoszone rozwiązanie jest wynalazkiem i nie należy do grupy rozwiązań niepatentowalnych następuje weryfikacja przedmiotu zgłoszenia pod kątem jego zdolności patentowej czyli nowości, poziomu wynalazczego oraz nadawania się do przemysłowego stosowania.

Więcej informacji udziela nasze biuro patentowe.

wsteczna górę