Ile Kosztuje Zastrzeżenie Nazwy, Koszt Rejestracji Znaku Towarowego - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy, znaku towarowego i rejestracja znaku towarowego?

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego? 

Ochrona znaków towarowych – opłaty urzędowe (w przypadku zgłoszenia w postaci elektronicznej ).

 • opłata urzędowa od podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
  • w jednej klasie towarowej - 400 zł
  • za każdą następną klasę towarową - 120 zł
 • opłata urzędowa  za publikację o udzielonym prawie ochronnym - 90 zł
 • opłata okresowa (za 10-letni okres ochrony) 
  • za każdą klasę towarową- 400 zł

  Łączny koszt wszystkich opłat urzędowych w przypadku 10 letniej ochrony znaku towarowego w jednej klasie wynosi 890 zł. Patrz szczegółowa tabela opłat, które należy dokonać bezpośrednio do Urzędu Patentowego przy zgłoszeniu znaku.

  Tabela opłat związanych z ochroną znaków towarowych

  Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłat w zł
  I Opłaty jednorazowe
  1 Za zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług
  - od każdej klasy powyżej trzech
  Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa
  - za każde pierwszeństwo
   
  450,00*
  120,00

  100,00
  2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług
  - od każdej klasy powyżej trzech
  Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa
  - za każde pierwszeństwo
   

  400,00*
  120,00

  100,00
  3

  Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:**) 

  - w jednej klasie towarowej 
  - za każdą następną klasę towarową 
  120,00
  100,00

  4

  Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:**) i ***) 

  – w jednej klasie towarowej 
  – za każdą następną klasę towarową 

  200,00
  150,00

  5 Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego 120,00
  6 Za podzielenie zgłoszenia - za każde zgłoszenie dodatkowe 550,00
  7 Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00
  8 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
  9

  Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

  – w związku z wydanym postanowieniem**) 
  – w związku z wydaną decyzją 
  – w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu 

   

  50,00
  100,00
  1000,00
  10 Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym 90,00
  11 Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego 100,00
  12 Za wyciąg z rejestru:
  - zawierający aktualny stan prawny
  - uzupełniony o dane zmienione i wykreślone
   
  60,00
  100,00
  13 Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa 60,00
  14 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany 70,00
  15 Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową 50,00
  16 Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym 500,00
  17 Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego 200,00
  18 Od wniesionego sprzeciwu 600,00
  19 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00
  20 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00
  21 Od wniosku o rejestrację międzynarodową 600,00
  22 Od wniosku o przedłużenie ochrony 200,00
  23 Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony złożonego po terminie 300,00
  24 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 300,00
  II Opłaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)
  1 Za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług  
  400,00

  *) W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%.

  **) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.
  ***) Dotyczy również zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste.

  ****) Dotyczy wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste.

  Patrz załącznik nr. 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 września 2016r. (poz. 1623)

  wsteczna górę