Zgłoszenie Znaku Towarowego Przykład - Procedura Zgłoszeniowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Zgłoszenie znaku towarowego - procedura

Jak przebiega procedura zgłoszeniowa?

Poniżej zaprezentowano, jak wygląda procedura zgłoszeniowa znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP. W celu uzyskania prawa ochronnego, znak musi przejść przez poszczególne etapy:

Procedura zgłoszeniowa znaku towarowego

I etap - Zgłoszenie znaku towarowego

Procedura zgłoszeniowa znaku towarowego rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia znaku do Urzędu Patentowego RP. W celu zgłoszenia znaku należy wypełnić podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wskazując w nim co najmniej dane zgłaszającego oraz określić zastrzegany znak wraz z towarami bądź usługami, dla których zostanie zastrzeżony. Zgłoszenie np. logo, jako znaku towarowego obej­muje tylko jeden znak, jeżeli przedmiotem zgłoszenia jest znak barwny, to musi przedstawiać jedno zestawienie kolorów. Urząd Patentowy nadaje zgłoszeniu nr zgłoszeniowy i stwierdza datę wpływu.

II etap - Badanie formalno-prawne

Polega na sprawdzeniu czy zgłoszenie znaku towarowego zostało dokonane prawidłowo pod względem formalno-prawnym. W trakcie wstępnego badania znaku Urząd Patentowy RP sprawdza między innymi czy dokumentacja zgłoszeniowa zawiera wszystkie części niezbędne do uznania zgłoszonego znaku (logo) za dokonane oraz czy została uiszczona opłata urzędowa. Jednocześnie w trakcie tego etapu, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia, kiedy rozpoczęła się procedura zgłoszeniowa znaku towarowego, Urząd Patentowy RP ujawnia w bazie Register + informację o zgłoszeniu znaku towarowego, aby można było się z nim zapoznać, jak również zgłosić swoje uwagi dotyczące okoliczności uniemożliwiających zastrzeżenie znaku towarowego.

III etap - Badanie merytoryczne

Badanie merytoryczne ma wpływ na to, jak dalej będzie wyglądać procedura zgłoszeniowa znaku towarowego. Urząd Patentowy bada, czy zgłoszony znak posiada zdolność rejestracyjną. Badanie to dotyczy sprawdzenia bezwzględnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego. Tym samym zastrzeżenie znaku towarowego będzie niemożliwe na przykład, gdy zgłoszone logo, jako znak towarowy nie będzie nadawać się do odróżniania towarów, a także będzie sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, będzie posiadać mylący charakter albo będzie zgłoszone w złej wierze. Na tym etapie procedury zgłoszeniowej, jeżeli Urząd Patentowy RP stwierdzi, że zastrzegany znak towarowy nie spełnia ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego, wówczas kontaktuje się ze zgłaszającym, aby wypowiedział się w przedmiotowej sprawie. Po przedstawieniu uwag zgłaszającego bądź po ograniczeniu przez niego wykazu towarów i usług Urząd Patentowy RP może odstąpić od swoich zastrzeżeń albo odmówić rejestracji w odniesieniu do całości lub części żądanego zakresu ochrony.

IV etap - Publikacja

W przypadku gdy Urząd Patentowy RP stwierdzi, że nie występują bezwzględne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego zgłoszenie znaku towarowego jest publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). W ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu w BUP osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego.PRZYKŁAD BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO

Po publikacji każdy ma prawo sprawdzić, jaki znak został zgłoszony oraz dla jakich towarów bądź usług jest zastrzeżony, ponadto można także wnosić do Urzędu Patentowego uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na opublikowany znak.

V etap - Decyzja dotycząca udzielenia prawa ochronnego

Procedura zgłoszeniowa znaku towarowego przewiduje, że jeżeli w 3 miesięcznym okresie sprzeciwowym nikt nie złoży sprzeciwu, Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego i znak zostanie zarejestrowany (tak samo, gdy sprzeciw zostanie oddalony). Natomiast w przypadku, gdy ktoś złoży sprzeciw i Urząd uzna go za zasadny, wówczas wydana zostanie decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy ma charakter warunkowy, a traci go dopiero po uiszczeniu opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Potwierdzeniem uzyskanego zastrzeżenia logo jest udzielenie prawa wyłącznego w postaci prawa ochronnego na znak towarowy. Dokument poświadczający uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy wydawany jest przez Urząd Patentowy i nazywa się świadectwem ochronnym na znak towarowy.PRZYKŁAD ŚWIADECTWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Wraz z końcem procedury zgłoszeniowej znaku towarowego, w wiadomościach Urzędu Patentowego zamieszczana jest informacja o tym, że została udzielona ochrona znaku towarowego.PRZYKŁAD WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wsteczna górę