Przeszkody w rejestracji znaków towarowych - względne i bezwzględne. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Przeszkody w rejestracji znaków

Znak towarowy nie uzyska ochrony, jeśli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków do udzielenia prawa ochronnego - pojawią się przeszkody w rejestracji znaku towarowego.

Przeszkody w rejestracji znaków towarowych dzieli się na bezwzględne i względne. Przeszkody bezwzględne dotyczą samego znaku i zostały ustanowione w celu ochrony interesu publicznego, natomiast przeszkody względne dotyczą kolizji znaku z innymi prawami wcześniejszymi i mają na celu ochronę interesów innych przedsiębiorców. Przeszkody bezwzględne są weryfikowane przez Urząd Patentowy w takcie badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, a przeszkody względne są badane w procedurze sprzeciwowej.

Względne przeszkody w zastrzeżeniu znaku towarowego:

 • na oznaczenia naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich,
 • na oznaczenia naruszające prawa do wcześniejszych znaków towarowych, znaków renomowanych, znaków powszechnie znanych.

Bezwzględne przeszkody w rejestracji znaków towarowych:

 • na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym,
 • na oznaczenia nie nadające się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone,
 • na oznaczenia składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,
 • na oznaczenia składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
 • na oznaczenia stanowiące kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie ich naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru,
 • na oznaczenia zgłoszone w złej wierze,
 • na oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • na oznaczenia posiadające elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane dla celów komercyjnych,
 • na oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • na oznaczenia stanowiące chronioną nazwę odmiany roślin i odnoszące się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku,
 • na oznaczenia dotyczące towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zgłaszane do ochrony oznaczenie jest identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego.
wsteczna górę