Wynalazki Przykłady, Kategorie Patentów • Biuro Patentowe - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Wynalazki przykłady

Przykłady wynalazków są określone za pomocą cech technicznych odpowiednich dla danej kategorii wynalazku. W zależności od przedmiotu rozwiązania technicznego, wyróżnia się cztery podstawowe kategorie:

  • wytwór zdeterminowany przestrzennie (np. urządzenie, maszyna, narzędzie, układ elektryczny),
  • wytwór bezpostaciowy (np. związek chemiczny, środek spożywczy, kompozycja kosmetyczna),
  • sposób postępowania (np. sposób wytwarzania produktu, sposób pomiaru własności fizycznych lub chemicznych),
  • zastosowanie (nowe zastosowanie znanej substancji lub użycie takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie np. w postaci nowej kategorii leków).

Kategorie pozwalają jednocześnie określić, co nie może być wynalazkiem.

Dla zobrazowania powyższego - wynalazki to na przykład:

  • układ zabezpieczający samochód przed kradzieżą,
  • krem ochronny do skóry,
  • sposób pomiaru czasu trwania zawodów sportowych oraz układ do pomiaru czasu trwania zawodów sportowych,
  • lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu substancji czynnej.

Z różnymi przykładami wynalazków można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez bazę wynalazków.

Więcej informacji udziela nasze biuro patentowe.

Co nie może być wynalazkiem?

Ustawa Prawo własności przemysłowej prezentuje otwarty katalog rozwiązań, wskazując, co nie jest wynalazkiem. Są to rozwiązania nietechniczne, bądź o charakterze abstrakcyjnym, rozwiązania nienależące do żadnej z dziedzin techniki i niewnoszące technicznego wkładu. Wyróżnia się sześć kategorii wskazujących, co nie może zostać zakwalifikowane jako wynalazek. Każde zgłoszone rozwiązanie w pierwszej kolejności weryfikowane jest pod kątem przynależności do danych kategorii. Dopiero po stwierdzeniu, iż wynalazek nie zalicza się do żadnej z nich, możliwe jest prowadzenie dalszych działań na drodze do uzyskania patentu.

wsteczna górę