Prawo Patentowe • PCT Rejestracja i Ochrona Za Granicą - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Ochrona patentowa za granicą

Jakie są sposoby uzyskania ochrony patentowej za granicą?

Ochrona patentowa za granicą może zostać przyznana zgłaszającemu w ramach następujących procedur:

Wykorzystanie przez zgłaszającego jednej z procedur uzyskania patentu za granicą nie wyklucza możliwości zastosowania pozostałych. Korzystanie z dwóch lub nawet trzech procedur jednocześnie stosuje się w celu szybkiego uzyskania skutecznej i szerokiej ochrony.

Ochrona patentowa za granicą

Procedura krajowa

Polega na dokonaniu zgłoszenia w krajowych urzędach patentowych zgodnie z wymogami formalnymi, dotyczącymi dokumentacji zgłoszeniowej, języka oraz pełnomocnika. Zasada przymusu rzeczniowskiego wobec zgłaszającego z zagranicy wymaga pośrednictwa rzecznika patentowego w poszczególnych państwach.

Procedura regionalna

Możliwe jest ubieganie się o patent za granicą przyznany w wielu państwach jednocześnie na podstawie jednej procedury, pod warunkiem, że wybrane państwa są członkami międzynarodowych porozumień dotyczących udzielania praw wyłącznych. Regionalne urzędy patentowe państw porozumienia pełnią rolę krajowych, udzielając patentów na terytorium państw należących do porozumienia.

Regionalnymi urzędami są:

  • Europejska Organizacja Patentowa (EPO),
  • Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI),
  • Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej (ARIPO),
  • Euroazjatycka Organizacja Patentowa (EAPO).

UPROSZCZONY SCHEMAT EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO

Uproszczony schemat Europejskiego zgłoszenia patentowego

Uzyskany patent europejski staje się wiązką niezależnych patentów krajowych i ma ten sam skutek oraz podlega tym samym przepisom, co patenty krajowe, udzielone w danych państwach. Celem procedury regionalnej (europejskiej) jest uzyskanie patentu europejskiego w wyniku jednego zgłoszenia prowadzonego przez Europejski Urząd Patentowy. W europejskiej procedurze patentowej po zgłoszeniu wynalazku następuje badanie formalne i poszukiwania patentowe kończące się publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego. Badanie merytoryczne to druga część procedury regionalnej następująca na wniosek zgłaszającego, ten etap obejmuje badanie pełne i udzielenie patentu.

Ochrona patentowa za granicą, przyznana na mocy patentu europejskiego staje się prawomocna pod warunkiem złożenia tłumaczenia opisu patentowego na języki urzędowe każdego z wyznaczonych państw, w Polsce w terminie do trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o udzieleniu patentu.

Procedura międzynarodowa

Prawo i ochrona patentowa za granicą

Procedura międzynarodowa, w oparciu o którą przyznaje się patent za granicą, określona jest w Układzie o współpracy patentowej (PCT) i składa się z fazy międzynarodowej oraz fazy krajowej. Układ PCT umożliwia uzyskanie ochrony w dowolnej liczbie krajów przynależnych do niego na podstawie jednego zgłoszenia dokonanego w jednym urzędzie, w jednym języku. W momencie dokonywania zgłoszenia międzynarodowego automatycznie wyznaczone zostają wszystkie ze 152 państw (stan na 9 marca 2017) należących do Układu PCT. Zgłaszający w momencie wejścia w fazę krajową podejmuje decyzję, o jaki typ ochrony chce się ubiegać, np.: czy ma to być prawo ochronne na wzór użytkowy, czy patent na wynalazek.

UPROSZCZONY SCHEMAT ZGŁOSZENIA MIĘDZYNARODOWEGO (PCT)

Uproszczony schemat Międzynarodowego zgłoszenia patentowego

Istotą procedury międzynarodowej (PCT) jest umożliwienie uzyskania ochrony patentowej za granicą, w wybranych krajach należących do układu PCT na podstawie jednego zgłoszenia wynalazku dokonanego w jednym urzędzie sporządzonego w jednym języku. Procedura PCT nie jest systemem udzielania patentów, lecz systemem dokonywania zgłoszenia w celu uzyskania wielu patentów. Procedura PCT składa się z fazy międzynarodowej i krajowej. Faza międzynarodowa obejmuje badanie formalne zgłoszenia, sporządzenie raportu z poszukiwań w stanie techniki, publikację zgłoszenia wraz z raportem z poszukiwań, powiadomienie urzędów o zgłoszeniu międzynarodowym i sprawozdaniu z poszukiwań, fakultatywne przygotowanie sprawozdania z międzynarodowego badania wstępnego. Faza krajowa PCT polega na złożeniu zgłoszenia patentowego w krajowych urzędach patentowych w terminie 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. W urzędach krajowych prowadzone jest badanie formalne i merytoryczne zgłoszonego rozwiązania na podstawie prawa krajowego i wydawana jest decyzja o udzieleniu patentu bądź decyzja odmawiająca udzielenia patentu krajowego.

wsteczna górę